TÌNH HÌNH XỬ LÝ
HỒ SƠ MỘT CỬA THÁNG 03 / 2023
Đã nhận 56 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn98.21 %
Đã xử lý 51 hồ sơ
Đúng hạn 50 (98.04 %)
Trễ hạn 1 (1.96 %)
Đang xử lý 5 hồ sơ
Đúng hạn 5 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)