TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2023

Đã tiếp nhận
318 hồ sơ

Đang xử lý
6 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
99.06 (%)